ve smyslu ustanovení § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen „OZ“) (dále jen „Poučení“)

Realizované ze strany společnosti:

GATE ESTATE s.r.o., Palackého 859/78, 76901 Holešov, IČ:09267182, DIČ:CZ09267182   (dále jen „Zprostředkovatel“)

Zprostředkovatel tímto v souladu s platnou právní úpravou poučuje každého potencionálního spotřebitele ve smyslu ustanovení § 419 OZ (v souvislosti se Zprostředkovatelskou smlouvou, kterou zájemce eventuálně hodlá v budoucnu uzavřít se Zprostředkovatelem) o tom, že:

• Smlouva spadá pod režim zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a také pod režim zákona č. 39/2020 Sb., zákon o realitním zprostředkování.

• Předmětem služby nabízené Zprostředkovatelem má být zprostředkování prodeje nemovitých věcí / pronájmu nemovitých věcí / podnájmu nemovitých věcí / převodu podílu v korporaci s výjimkou podílu v bytovém družstvu / převodu družstevního podílu atd. třetí osobě; nebo zablokování nemovitosti, o kterou má Zájemce zájem.

• Smlouva se uzavírá na dobu určitou, s možností prodloužení (shodnou-li se na tom všechny strany) s možností automatického prodloužení této (o původně sjednanou délku trvání této), pokud alespoň jedna ze smluvních stran ve lhůtě minimálně 14 dnů před koncem sjednané doby (byť prodloužené) trvání Zprostředkovatelské smlouvy nedoručí druhé smluvní straně doporučeným dopisem oznámení o tom, že trvá na ukončení Zprostředkovatelské smlouvy.

• Návrh Smlouvy bude zaslán e-mailem, předán osobně, k vyzvednutí v kanceláři.

• Cena služby Zprostředkovatele (dále jen „Provize“) bude činit konkrétní sjednané procento ze skutečné ceny (která bude uvedena ve Smlouvě); k takto vypočtené Provizi bude připočtená daň z přidané hodnoty (viz dále); V případě zprostředkování pronájmu bude Provize činit pevnou (paušální) částku uvedenou ve Zprostředkovatelské smlouvě.

• V případě, že Zprostředkovatel je plátce DPH, Provize bude vždy zatížena daní z přidané hodnoty (DPH) ve smyslu platné právní úpravy, přičemž stávající sazba DPH činí 21 % ze základu daně (tj. ze sjednané Provize), tedy Zájemce bude povinen uhradit Zprostředkovateli jak sjednanou Provizi, tak i DPH.

• Veškeré náklady Zprostředkovatele spojené s činností dle Smlouvy jsou již zahrnuty ve sjednané Provizi.

• Zprostředkovatelská smlouva je uzavírána v souladu se Zákonem o realitním zprostředkování. Práva Zájemce z případného vadného plnění služeb, stejně jako podmínky těchto práv se řídí ustanoveními § 1914 a násl. OZ (zejména viz § 1915 až 1916, jakož i 1921 až 1925 OZ).

Zvláštní poučení o možnosti odstoupit od Smlouvy, byla-li tato uzavřena mimo prostory obvyklé pro podnikání Zprostředkovatele (k tomu viz i ustanovení § 1828/2 OZ):

• Máte právo odstoupit od Smlouvy (bez udání důvodu), a to do 14 dnů od uzavření Smlouvy.

• Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této informovat (vložte Vaše jméno a příjmení, obchodní firmu/název, adresu sídla a případně Vaše telefonní a faxové číslo a e-mailovou adresu) formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxu nebo e-mailu). Můžete použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

• Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od Smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Zároveň Vás však výslovně poučujeme (ve smyslu ustanovení § 1837 OZ), že nebudete mít právo odstoupit:

• od Zprostředkovatelské smlouvy, pokud jste požádal, aby poskytování služeb začalo již během lhůty pro odstoupení od Zprostředkovatelské smlouvy, a přitom Zprostředkovatel zprostředkoval (nejpozději v den předcházející odeslání oznámení o odstoupení) osobu mající zájem o předmětnou nemovitou věc za podmínek stanovených ve Zprostředkovatelské smlouvě.

Nadsadová

O projektu

Nová výstavba rodinných i bytových domů v Holešově. Unikátní lokalita, kombinující blízkost přírody a města. Špičková architektura a důraz na soukromí zaručují kvalitu bydlení.

Informace

© 2022 – Nadsadová. Všechna práva vyhrazena.